ASBL là gì? Nghĩa của từ asbl

ASBL là gì?

ASBL“Association sans but lucratif” trong tiếng Anh.

ASBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASBL“Association sans but lucratif”.

Association sans but lucratif: Association sans but lucratif.
"Tổ chức phi lợi nhuận" của Pháp.

Giải thích ý nghĩa của ASBL

ASBL có nghĩa “Association sans but lucratif”, dịch sang tiếng Việt là “Association sans but lucratif”.