ASC+T là gì? Nghĩa của từ asc+t

ASC+T là gì?

ASC+T“Anti Slip Control + Traction” trong tiếng Anh.

ASC+T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASC+T“Anti Slip Control + Traction”.

Anti Slip Control + Traction: Kiểm soát chống trượt + Lực kéo.

Giải thích ý nghĩa của ASC+T

ASC+T có nghĩa “Anti Slip Control + Traction”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát chống trượt + Lực kéo”.