ASCAP là gì? Nghĩa của từ ascap

ASCAP là gì?

ASCAP“American Society of Composers, Authors and Publishers” trong tiếng Anh.

ASCAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASCAP“American Society of Composers, Authors and Publishers”.

American Society of Composers, Authors and Publishers: Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ASCAP

ASCAP có nghĩa “American Society of Composers, Authors and Publishers”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ”.