ASCIET là gì? Nghĩa của từ asciet

ASCIET là gì?

ASCIET“All Services Combat Identification Evaluation Team” trong tiếng Anh.

ASCIET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASCIET“All Services Combat Identification Evaluation Team”.

All Services Combat Identification Evaluation Team: Nhóm Đánh giá Nhận dạng Chiến đấu Tất cả Dịch vụ.

Giải thích ý nghĩa của ASCIET

ASCIET có nghĩa “All Services Combat Identification Evaluation Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Đánh giá Nhận dạng Chiến đấu Tất cả Dịch vụ”.