ASCII là gì? Nghĩa của từ ascii

ASCII là gì?

ASCII“American Standard Code for Information Interchange” trong tiếng Anh.

ASCII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASCII“American Standard Code for Information Interchange”.

American Standard Code for Information Interchange: Mã tiêu chuẩn Hoa Kỳ để trao đổi thông tin.

Giải thích ý nghĩa của ASCII

ASCII có nghĩa “American Standard Code for Information Interchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mã tiêu chuẩn Hoa Kỳ để trao đổi thông tin”.