ASCR là gì? Nghĩa của từ ascr

ASCR là gì?

ASCR“Advanced Scientific Computing Research” trong tiếng Anh.

ASCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASCR“Advanced Scientific Computing Research”.

Advanced Scientific Computing Research: Nghiên cứu máy tính khoa học tiên tiến.

Một số kiểu ASCR viết tắt khác:

Australian Sugar Cane Railway: Đường sắt mía Úc.

Academy of Sciences of the Czech Republic: Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc.

Association of Specialists in Cleaning and Restoration: Hiệp hội các chuyên gia làm sạch và phục hồi.

Association Socio Cultural Rastafarian: Hiệp hội Văn hóa xã hội Rastafarian.

Astronaut Strength, Conditioning and Rehabilitation: Sức mạnh, Điều hòa và Phục hồi chức năng Phi hành gia.

Giải thích ý nghĩa của ASCR

ASCR có nghĩa “Advanced Scientific Computing Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu máy tính khoa học tiên tiến”.