ASD(C3I) là gì? Nghĩa của từ asd(c3i)

ASD(C3I) là gì?

ASD(C3I)“Assistant Secretary of Defense - Command, Control, Communications, & Intelligence” trong tiếng Anh.

ASD(C3I) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(C3I)“Assistant Secretary of Defense - Command, Control, Communications, & Intelligence”.

Assistant Secretary of Defense - Command, Control, Communications, & Intelligence: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Tình báo.

Giải thích ý nghĩa của ASD(C3I)

ASD(C3I) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Command, Control, Communications, & Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Tình báo”.