ASD(FMP) là gì? Nghĩa của từ asd(fmp)

ASD(FMP) là gì?

ASD(FMP)“Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy” trong tiếng Anh.

ASD(FMP) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(FMP)“Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy”.

Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách Quản lý Lực lượng.

Giải thích ý nghĩa của ASD(FMP)

ASD(FMP) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách Quản lý Lực lượng”.