ASD(SO&HA) là gì? Nghĩa của từ asd(so&ha)

ASD(SO&HA) là gì?

ASD(SO&HA)“Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Humanitarian Assistance” trong tiếng Anh.

ASD(SO&HA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(SO&HA)“Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Humanitarian Assistance”.

Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Humanitarian Assistance: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Hoạt động Đặc biệt & Hỗ trợ Nhân đạo.

Giải thích ý nghĩa của ASD(SO&HA)

ASD(SO&HA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Humanitarian Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Hoạt động Đặc biệt & Hỗ trợ Nhân đạo”.