ASD(SO/LIC) là gì? Nghĩa của từ asd(so/lic)

ASD(SO/LIC) là gì?

ASD(SO/LIC)“Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Low Intensity Conflict” trong tiếng Anh.

ASD(SO/LIC) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(SO/LIC)“Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Low Intensity Conflict”.

Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Low Intensity Conflict: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Hoạt động đặc biệt & Xung đột cường độ thấp.

Giải thích ý nghĩa của ASD(SO/LIC)

ASD(SO/LIC) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Low Intensity Conflict”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Hoạt động đặc biệt & Xung đột cường độ thấp”.