ASFAR là gì? Nghĩa của từ asfar

ASFAR là gì?

ASFAR“Americans for a Society Free of Age Restrictions” trong tiếng Anh.

ASFAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASFAR“Americans for a Society Free of Age Restrictions”.

Americans for a Society Free of Age Restrictions: Người Mỹ vì một xã hội không có giới hạn tuổi tác.

Giải thích ý nghĩa của ASFAR

ASFAR có nghĩa “Americans for a Society Free of Age Restrictions”, dịch sang tiếng Việt là “Người Mỹ vì một xã hội không có giới hạn tuổi tác”.