ASG là gì? Nghĩa của từ asg

ASG là gì?

ASG“Area Support Group” trong tiếng Anh.

ASG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASG“Area Support Group”.

Area Support Group: Nhóm hỗ trợ khu vực.

Giải thích ý nghĩa của ASG

ASG có nghĩa “Area Support Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hỗ trợ khu vực”.