ASICS là gì? Nghĩa của từ asics

ASICS là gì?

ASICS“Anima sana in corpore sano” trong tiếng Anh.

ASICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASICS“Anima sana in corpore sano”.

Anima sana in corpore sano: Anima sana trong corpore sano.
tiếng Latinh, "Tâm trí âm thanh trong cơ thể âm thanh".

Giải thích ý nghĩa của ASICS

ASICS có nghĩa “Anima sana in corpore sano”, dịch sang tiếng Việt là “Anima sana trong corpore sano”.