ASIP là gì? Nghĩa của từ asip

ASIP là gì?

ASIP“Advanced System Improvement Program” trong tiếng Anh.

ASIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASIP“Advanced System Improvement Program”.

Advanced System Improvement Program: Chương trình Cải tiến Hệ thống Tiên tiến.

Một số kiểu ASIP viết tắt khác:

Army Stationing and Installation Plan: Kế hoạch đóng quân và xây dựng quân đội.

Application-specific instruction-set processor: Bộ xử lý tập lệnh dành riêng cho ứng dụng.

Giải thích ý nghĩa của ASIP

ASIP có nghĩa “Advanced System Improvement Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Cải tiến Hệ thống Tiên tiến”.