ASL là gì? Nghĩa của từ asl

ASL là gì?

ASL“Age, Sex, Location?” trong tiếng Anh.

ASL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASL“Age, Sex, Location?”.

Age, Sex, Location?: Tuổi, Giới tính, Vị trí ?.

Một số kiểu ASL viết tắt khác:

Above Sea Level: Trên mực nước biển.

American Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ASL

ASL có nghĩa “Age, Sex, Location?”, dịch sang tiếng Việt là “Tuổi, Giới tính, Vị trí ?”.