ASMB là gì? Nghĩa của từ asmb

ASMB là gì?

ASMB“American Society for Matrix Biology” trong tiếng Anh.

ASMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASMB“American Society for Matrix Biology”.

American Society for Matrix Biology: Hiệp hội Sinh học Ma trận Hoa Kỳ.

Một số kiểu ASMB viết tắt khác:

Adult Swim Message Board: Bảng tin bơi lội dành cho người lớn.

Giải thích ý nghĩa của ASMB

ASMB có nghĩa “American Society for Matrix Biology”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Sinh học Ma trận Hoa Kỳ”.