ASMO là gì? Nghĩa của từ asmo

ASMO là gì?

ASMO“Asian Science and Mathematics Olympiad” trong tiếng Anh.

ASMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASMO“Asian Science and Mathematics Olympiad”.

Asian Science and Mathematics Olympiad: Olympic Toán và Khoa học Châu Á.

Một số kiểu ASMO viết tắt khác:

Arab Organization for Standardization and Metrology: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Ả Rập.

Giải thích ý nghĩa của ASMO

ASMO có nghĩa “Asian Science and Mathematics Olympiad”, dịch sang tiếng Việt là “Olympic Toán và Khoa học Châu Á”.