ASMR là gì? Nghĩa của từ asmr

ASMR là gì?

ASMR“Autonomous Sensory Meridian Response” trong tiếng Anh.

ASMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASMR“Autonomous Sensory Meridian Response”.

Autonomous Sensory Meridian Response: Phản hồi kinh tuyến cảm giác tự chủ.

Giải thích ý nghĩa của ASMR

ASMR có nghĩa “Autonomous Sensory Meridian Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi kinh tuyến cảm giác tự chủ”.