ASN là gì? Nghĩa của từ asn

ASN là gì?

ASN“Associate of Science in Nursing” trong tiếng Anh.

ASN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASN“Associate of Science in Nursing”.

Associate of Science in Nursing: Liên kết Khoa học trong Điều dưỡng.

Giải thích ý nghĩa của ASN

ASN có nghĩa “Associate of Science in Nursing”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết Khoa học trong Điều dưỡng”.