ASPI là gì? Nghĩa của từ aspi

ASPI là gì?

ASPI“Australian Strategic Policy Institute” trong tiếng Anh.

ASPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASPI“Australian Strategic Policy Institute”.

Australian Strategic Policy Institute: Viện Chính sách Chiến lược Úc.

Giải thích ý nghĩa của ASPI

ASPI có nghĩa “Australian Strategic Policy Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Chính sách Chiến lược Úc”.