ASR là gì? Nghĩa của từ asr

ASR là gì?

ASR“Alkali-silica reaction” trong tiếng Anh.

ASR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASR“Alkali-silica reaction”.

Alkali-silica reaction: Phản ứng kiềm-silica.

Một số kiểu ASR viết tắt khác:

Anti Slip Regulation: Quy định chống trượt.

Giải thích ý nghĩa của ASR

ASR có nghĩa “Alkali-silica reaction”, dịch sang tiếng Việt là “Phản ứng kiềm-silica”.