ASSC là gì? Nghĩa của từ assc

ASSC là gì?

ASSC“Association for the Scientific Study of Consciousness” trong tiếng Anh.

ASSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASSC“Association for the Scientific Study of Consciousness”.

Association for the Scientific Study of Consciousness: Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học về Ý thức.

Giải thích ý nghĩa của ASSC

ASSC có nghĩa “Association for the Scientific Study of Consciousness”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học về Ý thức”.