AST là gì? Nghĩa của từ ast

AST là gì?

AST“Atlantic Standard Time” trong tiếng Anh.

AST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AST“Atlantic Standard Time”.

Atlantic Standard Time: Giờ chuẩn Đại Tây Dương.
UTC-4 giờ.

Giải thích ý nghĩa của AST

AST có nghĩa “Atlantic Standard Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ chuẩn Đại Tây Dương”.