ASTIA là gì? Nghĩa của từ astia

ASTIA là gì?

ASTIA“Armed Services Technical Information Agency” trong tiếng Anh.

ASTIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASTIA“Armed Services Technical Information Agency”.

Armed Services Technical Information Agency: Cơ quan Thông tin Kỹ thuật Dịch vụ Vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của ASTIA

ASTIA có nghĩa “Armed Services Technical Information Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Thông tin Kỹ thuật Dịch vụ Vũ trang”.