ASTM là gì? Nghĩa của từ astm

ASTM là gì?

ASTM“American Society for Testing and Materials” trong tiếng Anh.

ASTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASTM“American Society for Testing and Materials”.

American Society for Testing and Materials: Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ASTM

ASTM có nghĩa “American Society for Testing and Materials”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ”.