ASTREA là gì? Nghĩa của từ astrea

ASTREA là gì?

ASTREA“Aerial Support To Regional Enforcement Agencies” trong tiếng Anh.

ASTREA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASTREA“Aerial Support To Regional Enforcement Agencies”.

Aerial Support To Regional Enforcement Agencies: Hỗ trợ trên không cho các cơ quan thực thi khu vực.
đơn vị hỗ trợ trên không của cảnh sát trưởng.

Giải thích ý nghĩa của ASTREA

ASTREA có nghĩa “Aerial Support To Regional Enforcement Agencies”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ trên không cho các cơ quan thực thi khu vực”.