ASVAB là gì? Nghĩa của từ asvab

ASVAB là gì?

ASVAB“Armed Services Vocational Aptitude Battery” trong tiếng Anh.

ASVAB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASVAB“Armed Services Vocational Aptitude Battery”.

Armed Services Vocational Aptitude Battery: Dịch vụ vũ trang Pin Năng khiếu nghề nghiệp.
do học sinh trung học ở Hoa Kỳ đảm nhận.

Giải thích ý nghĩa của ASVAB

ASVAB có nghĩa “Armed Services Vocational Aptitude Battery”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ vũ trang Pin Năng khiếu nghề nghiệp”.