ASVEL là gì? Nghĩa của từ asvel

ASVEL là gì?

ASVEL“Association Sportive Villeurbanne Éveil Lyonnais” trong tiếng Anh.

ASVEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASVEL“Association Sportive Villeurbanne Éveil Lyonnais”.

Association Sportive Villeurbanne Éveil Lyonnais: Hiệp hội thể thao Villeurbanne Éveil Lyonnais.
Hiệp hội thể thao trong tiếng Pháp có nghĩa là "Hiệp hội thể thao", câu lạc bộ được thành lập thông qua sự hợp nhất của AS Villeurbanne và Éveil Lyonnais.

Giải thích ý nghĩa của ASVEL

ASVEL có nghĩa “Association Sportive Villeurbanne Éveil Lyonnais”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thể thao Villeurbanne Éveil Lyonnais”.