ASX là gì? Nghĩa của từ asx

ASX là gì?

ASX“Advanced Stream Redirector” trong tiếng Anh.

ASX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASX“Advanced Stream Redirector”.

Advanced Stream Redirector: Advanced Stream Redirector.

Một số kiểu ASX viết tắt khác:

Australian Securities Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Úc.

Giải thích ý nghĩa của ASX

ASX có nghĩa “Advanced Stream Redirector”, dịch sang tiếng Việt là “Advanced Stream Redirector”.