AT&T là gì? Nghĩa của từ at&t

AT&T là gì?

AT&T“American Telephone and Telegraph” trong tiếng Anh.

AT&T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AT&T“American Telephone and Telegraph”.

American Telephone and Telegraph: Điện thoại và Điện báo Hoa Kỳ.
công ty Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AT&T

AT&T có nghĩa “American Telephone and Telegraph”, dịch sang tiếng Việt là “Điện thoại và Điện báo Hoa Kỳ”.