ATA là gì? Nghĩa của từ ata

ATA là gì?

ATA“Advanced Technology Attachment” trong tiếng Anh.

ATA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATA“Advanced Technology Attachment”.

Advanced Technology Attachment: Phần đính kèm Công nghệ Tiên tiến.
Máy tính Cá nhân của IBM.

Một số kiểu ATA viết tắt khác:

Afghan Transitional Authority: Cơ quan chuyển tiếp Afghanistan.

Allen Telescope Array: Mảng kính viễn vọng Allen.

Antarctica: Nam Cực.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ATA

ATA có nghĩa “Advanced Technology Attachment”, dịch sang tiếng Việt là “Phần đính kèm Công nghệ Tiên tiến”.