ATAT là gì? Nghĩa của từ atat

ATAT là gì?

ATAT“Aiken Tactical Airsoft Team” trong tiếng Anh.

ATAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATAT“Aiken Tactical Airsoft Team”.

Aiken Tactical Airsoft Team: Aiken Tactical Airsoft Team.
xe Chiến tranh giữa các vì sao.

Giải thích ý nghĩa của ATAT

ATAT có nghĩa “Aiken Tactical Airsoft Team”, dịch sang tiếng Việt là “Aiken Tactical Airsoft Team”.