ATB là gì? Nghĩa của từ atb

ATB là gì?

ATB“Active Time Battle” trong tiếng Anh.

ATB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATB“Active Time Battle”.

Active Time Battle: Trận chiến thời gian hoạt động.

Một số kiểu ATB viết tắt khác:

British Antarctic Territory: Lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh.
bát quái ISO 3166, hợp nhất với AQ năm 1979.

Giải thích ý nghĩa của ATB

ATB có nghĩa “Active Time Battle”, dịch sang tiếng Việt là “Trận chiến thời gian hoạt động”.