ATCCIS là gì? Nghĩa của từ atccis

ATCCIS là gì?

ATCCIS“Army Tactical Command and Control Information System” trong tiếng Anh.

ATCCIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATCCIS“Army Tactical Command and Control Information System”.

Army Tactical Command and Control Information System: Hệ thống thông tin điều khiển và chỉ huy chiến thuật quân đội.

Giải thích ý nghĩa của ATCCIS

ATCCIS có nghĩa “Army Tactical Command and Control Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin điều khiển và chỉ huy chiến thuật quân đội”.