ATF là gì? Nghĩa của từ atf

ATF là gì?

ATF“French Southern Territories” trong tiếng Anh.

ATF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATF“French Southern Territories”.

French Southern Territories: Lãnh thổ phía Nam của Pháp.
bát quái ISO 3166.

Một số kiểu ATF viết tắt khác:

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives: Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ATF

ATF có nghĩa “French Southern Territories”, dịch sang tiếng Việt là “Lãnh thổ phía Nam của Pháp”.