ATG là gì? Nghĩa của từ atg

ATG là gì?

ATG“Antigua and Barbuda” trong tiếng Anh.

ATG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATG“Antigua and Barbuda”.

Antigua and Barbuda: Antigua và Barbuda.
ISO 3166 và bát quái FIFA.

Giải thích ý nghĩa của ATG

ATG có nghĩa “Antigua and Barbuda”, dịch sang tiếng Việt là “Antigua và Barbuda”.