ATGT là gì? Nghĩa của từ atgt

ATGT là gì?

ATGT“An toàn giao thông” trong tiếng Việt.

ATGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATGT“An toàn giao thông”.

An toàn giao thông.

Giải thích ý nghĩa của ATGT

ATGT có nghĩa “An toàn giao thông” trong tiếng Việt.