ATGW là gì? Nghĩa của từ atgw

ATGW là gì?

ATGW“Anti-Tank Guided Weapon” trong tiếng Anh.

ATGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATGW“Anti-Tank Guided Weapon”.

Anti-Tank Guided Weapon: Vũ khí dẫn đường chống tăng.

Giải thích ý nghĩa của ATGW

ATGW có nghĩa “Anti-Tank Guided Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí dẫn đường chống tăng”.