ATK là gì? Nghĩa của từ atk

ATK là gì?

ATK“Attack” trong tiếng Anh.

ATK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATK“Attack”.

Attack: Tấn công.

Giải thích ý nghĩa của ATK

ATK có nghĩa “Attack”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn công”.