ATLAS là gì? Nghĩa của từ atlas

ATLAS là gì?

ATLAS“All-Terrain Lifter Army System” trong tiếng Anh.

ATLAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATLAS“All-Terrain Lifter Army System”.

All-Terrain Lifter Army System: Hệ thống quân nâng hạ mọi địa hình.

Một số kiểu ATLAS viết tắt khác:

Assessment Tool for LAnd Systems: Công cụ đánh giá cho Hệ thống LAnd.

Giải thích ý nghĩa của ATLAS

ATLAS có nghĩa “All-Terrain Lifter Army System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quân nâng hạ mọi địa hình”.