ATM là gì? Nghĩa của từ atm

ATM là gì?

ATM“Automated Teller Machine” trong tiếng Anh.

ATM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATM“Automated Teller Machine”.

Automated Teller Machine: Máy rút tiền tự động.

Một số kiểu ATM viết tắt khác:

Asynchronous Transfer Mode: Chế độ truyền không đồng bộ.

At The Moment: Tại thời điểm này.

Giải thích ý nghĩa của ATM

ATM có nghĩa “Automated Teller Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy rút tiền tự động”.