ATN là gì? Nghĩa của từ atn

ATN là gì?

ATN“Dronning Maud Land” trong tiếng Anh.

ATN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATN“Dronning Maud Land”.

Dronning Maud Land: Dronning Maud Land.
bát quái ISO 3166, hợp nhất với AQ vào năm 1983.

Giải thích ý nghĩa của ATN

ATN có nghĩa “Dronning Maud Land”, dịch sang tiếng Việt là “Dronning Maud Land”.