ATNĐ là gì? Nghĩa của từ atnđ

ATNĐ là gì?

ATNĐ“Áp thấp nhiệt đới” trong tiếng Việt.

ATNĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATNĐ“Áp thấp nhiệt đới”.

Áp thấp nhiệt đới.

Giải thích ý nghĩa của ATNĐ

ATNĐ có nghĩa “Áp thấp nhiệt đới” trong tiếng Việt.