ATP là gì? Nghĩa của từ atp

ATP là gì?

ATP“Adenosine TriPhosphate” trong tiếng Anh.

ATP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATP“Adenosine TriPhosphate”.

Adenosine TriPhosphate: Adenosine TriPhosphate.

Một số kiểu ATP viết tắt khác:

Allied Tactical Publication: Ấn phẩm Chiến thuật Đồng minh.

Ammunition Transfer Point: Điểm chuyển đạn.

Giải thích ý nghĩa của ATP

ATP có nghĩa “Adenosine TriPhosphate”, dịch sang tiếng Việt là “Adenosine TriPhosphate”.