ATTT là gì? Nghĩa của từ attt

ATTT là gì?

ATTT“An toàn trật tự” trong tiếng Việt.

ATTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATTT“An toàn trật tự”.

An toàn trật tự.

Giải thích ý nghĩa của ATTT

ATTT có nghĩa “An toàn trật tự” trong tiếng Việt.