ATTTGT là gì? Nghĩa của từ atttgt

ATTTGT là gì?

ATTTGT“An toàn trật tự giao thông” trong tiếng Việt.

ATTTGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATTTGT“An toàn trật tự giao thông”.

An toàn trật tự giao thông.

Giải thích ý nghĩa của ATTTGT

ATTTGT có nghĩa “An toàn trật tự giao thông” trong tiếng Việt.