AUC là gì? Nghĩa của từ auc

AUC là gì?

AUC“Appropriate Use Criteria” trong tiếng Anh.

AUC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUC“Appropriate Use Criteria”.

Appropriate Use Criteria: Tiêu chí Sử dụng Thích hợp.

Một số kiểu AUC viết tắt khác:

Area Under the Curve: Area Under the Curve.
đường cong thời gian nồng độ - thuốc.

Giải thích ý nghĩa của AUC

AUC có nghĩa “Appropriate Use Criteria”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chí Sử dụng Thích hợp”.