AUSLAN là gì? Nghĩa của từ auslan

AUSLAN là gì?

AUSLAN“Australian Sign Language” trong tiếng Anh.

AUSLAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUSLAN“Australian Sign Language”.

Australian Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Úc.

Giải thích ý nghĩa của AUSLAN

AUSLAN có nghĩa “Australian Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu Úc”.