AUT là gì? Nghĩa của từ aut

AUT là gì?

AUT“Austria” trong tiếng Anh.

AUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUT“Austria”.

Austria: Áo.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của AUT

AUT có nghĩa “Austria”, dịch sang tiếng Việt là “Áo”.