AUTL là gì? Nghĩa của từ autl

AUTL là gì?

AUTL“Army Universal Task List” trong tiếng Anh.

AUTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AUTL“Army Universal Task List”.

Army Universal Task List: Danh sách nhiệm vụ chung của quân đội.

Giải thích ý nghĩa của AUTL

AUTL có nghĩa “Army Universal Task List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách nhiệm vụ chung của quân đội”.